Oldal kiválasztása

A Webfészek Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:1027 Budapest, Horvát utca 14-24, cégjegyzékszám: 01-09-931170, adószám: 11711522-2-41, képviselő: Ámon Tamás) mint Szolgáltató a Szerződésben meghatározott Tárhely szolgáltatás, mint Szolgáltatás biztosítását vállalja a szolgáltatást megrendelő Előfizetők részére.

1. Az Általános Szerződési Feltételek

1.1. Az ÁSZF rendszere

1.1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek Tárhely Szolgáltatás nyújtására dokumentum (a továbbiakban: ÁSZF) a Szolgáltató Előfizetői Szerződése, és a megrendeléssel együtt értelmezendő.

1.1.2. Jelen ÁSZF törzsszövegből (a továbbiakban: Törzsszöveg), valamint a csatolt függelékekből áll. Amennyiben a Törzsszöveg és valamely függelék egymásnak ellentmondó vagy egymástól eltérő rendelkezéseket tartalmaz, akkor a függelékben foglaltak az irányadók.

1.2. Az ÁSZF hatálya

1.2.1. Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató által nyújtott Internetes Szolgáltatásokra kötött Előfizetői Szerződésekre terjed ki.

1.2.2. Jelen ÁSZF határozatlan időre jön létre.

2. Szolgáltató adatai

2.1. Az Előfizetői Szerződésben meghatározott Szolgáltatást a https://www.webfeszek.hu oldal üzemeltetője a Webfészek Kft. nyújtja Webfészek márkanéven. A cég adatai a következők:

Neve: Webfészek Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1027 Budapest, Horvát utca 14-24.

Honlap: https://www.webfeszek.hu

E-mail: info@webfeszek.hu

Adószáma: 11711522-2-41 

Cégjegyzékszáma: 01-09-931170

Bankszámlaszáma: 10401938-50515757-76671004 – Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-124353/2017.

3. A szolgáltatás tárgya

3.1. Tárhely szolgáltatás

3.1.1. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.) 2. § lc) pontjában meghatározott tárhelyszolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az Előfizető által előfizetett Szolgáltatási csomagnak megfelelő műszaki jellemzőkkel (adatállomány kapacitás, processzor teljesítmény, virtuális memória, stb.) bíró tárhely igénybevételét biztosítja Előfizetőnek.

3.1.2. Bármely szolgáltatás, ahol Szolgáltató lehetővé teszi, hogy Előfizető vagy Előfizető honlapján keresztül az Internet felhasználói adatokat töltsenek fel a szerverre, tehát bármilyen módon olyan adatok kerülnek fel a szerverre, amit nem a szolgáltató tölt fel rá, Tárhely szolgáltatásnak minősül. Ilyen például a webhosting szolgáltatás.

3.1.3. A Tárhely szolgáltatás kizárólag az Előfizető által a szerverre feltöltött honlapok, adatok és programok Internet kapcsolatát, Internet felé továbbítását biztosítja az Internet felhasználói számára, nem tartalmaz semmilyen egyéb szolgáltatást.

3.1.4. A tárhely szolgáltatás keretében Előfizető önmaga köteles gondoskodni a szolgáltatás keretében biztosított szerver tárterületen elhelyezendő weboldalak és egyéb tartalmak elkészítéséről és szerverre történő feltöltéséről, valamint a feltöltött tartalmak mentéséről, ehhez Szolgáltató jelen szerződés keretében sem szoftver-, sem hardvereszközt nem bocsát előfizető rendelkezésére.

3.1.5. Megrendelő tudomásul veszi, hogy jogilag teljes mértékben felelős a tárhely szolgáltatásra telepített szoftverek jogtisztaságáért, Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a szoftverek jogos felhasználását illetően még akkor sem, ha egyes szoftverek telepítésénél Szolgáltató segítséget nyújt, vagy használatát javasolja.

3.2. Osztott tárhely szolgáltatás

3.2.1. A https://www.webfeszek.hu oldalon feltüntetett Tárhely Csomagok olyan speciális tárhely szolgáltatásokat tartalmaznak, ahol a Szolgáltató egy szerver erőforrásait osztja el megrendelői között. Ez az osztott tárhely szolgáltatás vagy más néven webhosting szolgáltatás.

3.2.2. Osztott tárhely szolgáltatás esetében a Megrendelő a rendelkezésére bocsátott erőforrásokat több más megrendelővel együttesen használja, így ezekhez az erőforrásokhoz teljes egészében csak akkor fér hozzá, ha azt más nem használja. Ilyen erőforrás például a processzor, a merevlemez, memória vagy a hálózati kapcsolat.

3.2.3. Osztott tárhely szolgáltatás alkalmas bármely webes tartalom kiszolgálására, de jelen szerződés keretében elsődlegesen weboldalak kiszolgálására használható. Egyéb más felhasználása is lehetséges, de kizárólag a Szolgáltatóval történt előzetes egyeztetés után. Nem használható weboldalak forgalmi jellemzőitől jelentősen eltérő tartalom kiszolgálására, például játék szerver, cache szerver, dedikált adatbázis szerver üzemeltetésére.

4. A szerződés

4.1. Igénybejelentés

4.1.1. Igénylő az igénybe venni kívánt Szolgáltatással kapcsolatos igénybejelentésre és az Előfizető szerződés megkötésére irányuló szándékát kizárólag Szolgáltató honlapján (https://www.webfeszek.hu) jelentheti be.

4.1.2. Előfizető – és ha van ilyen: a Költségviselő – az alábbi adatokat köteles megadni Szolgáltatónak az igénybejelentéskor, de legkésőbb az Előfizetői Szerződés megkötésekor:

a) Egyéni Előfizető esetén:

– Előfizető nevét, születési nevét, anyja nevét

– Előfizető születési helyét és idejét

– Állandó lakóhelyének címét, postázási címét,

– Előfizető személyi igazolvány, vagy útlevél számát

– Ha Szolgáltató kéri, Előfizető bankszámlaszámát

b) Üzleti/intézményi Előfizető esetén:

– Előfizető cégszerű megnevezését, cégjegyzékszámát vagy más nyilvántartási számát

– Előfizető székhelyét és postázási címét,

– Előfizető bankszámlaszámát,

– Előfizető adószámát

– A Szolgáltató által az igénybejelentést követően meghatározott iratokat és adatokat

c) Mindkét előfizetői kategória esetén tartalmaznia kell:

– Kapcsolattartó nevét, címét, beosztását, e-mail címét

– Az Előfizető által igényelt Szolgáltatások megjelölését

– Jelen ÁSZF-től való eltéréseket

4.1.3. Az igénybejelentéshez Előfizető köteles csatolni a Szolgáltató által kért iratokat, céges dokumentumokat.

4.1.4. Amennyiben Igénylő az igénybejelentést hiányosan, hibásan teszi meg, vagy nem csatolja a megfelelő iratokat, úgy az igénybejelentés a Szolgáltató elbírálásától függően joghatás kiváltására alkalmatlannak minősülhet. Amennyiben Szolgáltató az igénybejelentést nem tudja elbírálni, Szolgáltató az igénybejelentés beérkezésétől számított 5 munkanapon belüli határidő kitűzésével felhívja az Igénylőt az igénybejelentés kiegészítésére. Ebben az esetben a hiánytalan igénybejelentés Szolgáltatóhoz való beérkezésének napja tekintendő az igénybejelentés időpontjának.

4.1.5. Amennyiben Igénylő bármely adata az igénybejelentést követően megváltozik, Igénylő köteles azt Szolgáltatónak haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából származó következményekért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4.2. A szerződés megkötése

4.2.1. A Szerződés az online felületen történő szerződéskötésre vonatkozóan a Szolgáltató honlapján meghatározottak szerint, határozatlan időre jön létre.

4.2.2. A szerződéskötés menete:

 1. Az Előfizető a megrendelését online, a Szolgáltató internetes oldalán juttathatja el Szolgáltató felé.
 2. A Megrendelés felület alatt Előfizetőnek:
 3. ki kell választania a megrendelni kívánt Szolgáltatás Csomagot,
 4. meg kell adnia a használni kívánt domain nevet,
 5. meg kell adnia a használni kívánt kiegészítő, opcionális paramétereket,
 6. valamint saját adatait, meglévő előfizető esetén azonosítóját és jelszavát,
 7. Végül Előfizetőnek véglegesíteni kell a megrendelését.

4.2.3. Az adatbeviteli hibák javítására a felületen keresztül végig lehetőség van egészen a megrendelés véglegesítéséig.

4.2.4. A megrendelés leadására, szerződéskötésre magyar és angol nyelven is lehetőség van. A Szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF magyar nyelven érhető el.

4.2.5. Az elküldött megrendelés megérkezését Szolgáltató legkésőbb a megérkezését követő 72 órán belül automatikus visszaigazoló email útján visszaigazolja Előfizető részére, mely visszaigazoló email tartalmazza az Előfizető által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat, rendelés számát, valamint a rendelés dátumát. E visszaigazoló email Szolgáltató részéről az Előfizető által tett megrendelés elfogadásának minősül. A rendelés elfogadásával Szolgáltató és Előfizető között érvényes szerződés jön létre. Amennyiben a visszaigazolás a rendelés megérkezésétől számított 72 órán belül nem érkezik meg Előfizetőhöz, illetve Szolgáltató nem fogadja el Előfizető rendelését, Előfizető mentesül a rendelési kötöttség alól. Az Előfizető rendelésétől számított 72 órán túl érkező automatikus visszaigazoló email nem tekinthető Szolgáltató részéről a rendelés elfogadásának.

4.2.6. Szolgáltató lehetőséget biztosít email útján történő megrendelésre is. Ebben az esetben Előfizető a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó rendelést írásban, emailes ügyfélszolgálaton keresztül teszi meg. Szolgáltató 72 órán belül visszaigazolást küld email útján Előfizető részére. E visszaigazoló email Szolgáltató részéről az Előfizető által tett megrendelés elfogadásának minősül. A rendelés elfogadásával Szolgáltató és Előfizető között érvényes szerződés jön létre.

4.2.7. Szolgáltató internetes honlapján vagy email útján kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt Szolgáltató nem iktatja.

5. A szerződés teljesítése

5.1. Felelősség

5.1.1. Előfizető a Szolgáltatást kizárólag jogszerű célra és módon veheti igénybe. Előfizető felelősséggel tartozik az általa a Szolgáltatónak vagy harmadik személyeknek okozott károkért és egyéb esetleges jogsértésekért (SPAM, phising, szellemi alkotások védelmének megsértése, DDoS).

5.1.2. Előfizető felelős az általa telepített programok biztonságáért. Minden elvárhatót megtesz az általa telepített programok biztonsági frissítéséért, a programok feltörésének megakadályozására.

5.1.3. Előfizető köteles az általa létrehozott felhasználói fiókoknak biztonságos jelszavakat megadni és a jelszavakat felelősen használni, hogy harmadik, illetéktelen fél tudomására ne kerüljenek. Az esetleges jogosulatlan hozzáférésből eredő károkért Előfizető felel.

5.1.4. Szolgáltató nem felel azért, ha partnerszolgáltatói (akiktől hálózati elérési szolgáltatást veszi igénybe) hálózati incidens miatt korlátozzák, szűrik a forgalmat. Az Előfizető mindent megtesz azért, hogy olyan esemény ne következzen be, mely más szolgáltatók számára is biztonsági eseményt jelent vagy kárt okoz.

5.1.5. Előfizető minden elvárható módon köteles akadályozni azt, hogy szerzői jogilag védett alkotások illegálisan kerüljenek ki hálózatáról vagy oda bekerüljenek. Szolgáltató szoftvergyártó, kiadó, egyéb jogtulajdonos vagy képviselete által bejelentett jogsértés esetén a Szolgáltatást korlátozhatja, vagy indokolt esetben a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

5.1.6. Bizonyítottan a Szolgáltató hibájából előállt adatvesztés esetén Előfizető kártérítési igénybejelentése alapján Szolgáltató visszatéríti az érintett Szolgáltatásra eső tárgyhavi díj összegét. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások nyújtásának sajátosságai miatt Szolgáltató ezen túlmenően nem felel az adatvesztésből vagy az elmaradt haszonból származó károkért, illetve a keletkezett károk kiküszöböléséhez szükséges költségekért.

5.1.7. Az előző pontban lévő korlátozás nem vonatkozik a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életben, testi épségben, egészségben okozott károkra. A Szerződés szerinti díjak a jelen pont szerinti felelősségkorlátozásra is tekintettel kerültek megállapításra.

5.1.8. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás keretében az interneten elérhetővé tett vagy továbbított állományok, a nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások tekintetében az Eker. tv. alapján Előfizető minősül a tartalomért felelős szolgáltatónak.

5.1.9. Az Eker. tv. alapján Szolgáltató a Szolgáltatás tekintetében közvetítő szolgáltatónak minősül, így az Eker. tv. szabályai szerint a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az Előfizető által a Szolgáltatás keretében a Szolgáltató tárhelyein elhelyezett jogsértő tartalmakért. Amennyiben Szolgáltató az Eker. tv. 13. § (1) bekezdés szerinti, jogsértésre hivatkozó értesítést kap kézhez, úgy a továbbiakban az Eker. tv. 13. §-a szerinti intézkedések (értesítési-eltávolítási eljárás) szerint jár el. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Szolgáltató az értesítési-eltávolítási eljárás keretében távolítja el az Előfizető által a tárhelyén elhelyezett jogsértő adatokat vagy az adatokhoz való hozzáférést korlátozza.

5.1.10. Ha a büntető ügyekben eljáró bíróság a Szolgáltató tárhelyén tárolt elektronikus adat ideiglenes, vagy végleges hozzáférhetetlenné tételét rendelte el, Szolgáltató a bíróság erről szóló határozata alapján az Eker. tv. 12/A §-ban foglaltak szerint jár el és ideiglenesen, vagy véglegesen eltávolítja tárhelyéről a bírósági határozatban megjelölt elektronikus adatot. Szolgáltató az elektronikus adat ideiglenes, vagy végleges eltávolítását a bírósági határozat kézhezvételét követő egy munkanapon belül hajtja végre és erről az érintett Előfizetőt, vagy, ha a tárolt elektronikus adat nyilvánosan hozzáférhető volt a tárhely felhasználóit haladéktalanul tájékoztatja. Szolgáltató ezen eljárása nem számít a Szerződés megszegésének.

5.1.11. Amennyiben a bíróság később az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételt megszünteti, vagy a büntetőeljárás befejezésekor az elektronikus adat visszaállítására kötelezi a Szolgáltatót, ennek a Szolgáltató a bírósági határozat kézhezvételét követő egy munkanapon belül tesz eleget.

5.1.12. Szolgáltató a Szerződéshez kapcsolódó dokumentumokat és igazolásokat valamint a birtokába jutott adatokat a Szolgáltatással kapcsolatos igények érvényesítése érdekében a Szerződéssel kapcsolatos igények megszűnése napjától számított egy évig, de legalább a Szerződés hatálybalépésétől számított három évig megőrzi.

5.1.13. Előfizető tudomásul veszi, hogy az értesítési-eltávolítási eljárás, valamint az elektronikus úton közzétett jogellenes adat ideiglenes, vagy végleges hozzáférhetetlenné tétele vonatkozásában a Szolgáltató nem felelős az érintett információ/elektronikus adat eltávolításáért vagy az ahhoz való hozzáférés biztosításának megszüntetéséért.

5.1.14. Az értesítési-eltávolítási eljárással, valamint az elektronikus úton közzétett jogellenes adat ideiglenes, vagy végleges hozzáférhetetlenné tételében érintett tartalmakkal kapcsolatos, Szolgáltatóval szemben harmadik személyek általi igényérvényesítés esetén Előfizető köteles Szolgáltató helyébe lépni, illetve – ha ennek akadálya van – minden segítséget megadni részére a követeléssel szembeni eredményes védekezéshez. Előfizető az ilyen eljárások költségeit Szolgáltatónak köteles megtéríteni, illetve hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy Szolgáltatót érdeksérelem ne érje.

5.1.15. Előfizető a polgári jog szabályai szerinti teljes kártérítési felelősséggel tartozik az általa a Szolgáltató adataiban okozott minden kárért.

5.1.16. Egyik Fél sem felel a Szerződés szerinti kötelezettsége nem, vagy hibás teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét Fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.

5.1.17. Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni. Előfizető a Szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítésére alvállalkozót (teljesítési segédet) igénybe vehet, azok tevékenységéért azonban úgy felel, mintha azt maga végezte volna.

5.2. Szolgáltatás szünetelése

5.2.1. Előfizető a szolgáltatás szüneteltetését nem kezdeményezheti.

5.2.2. A Szolgáltatás szünetelésére az alábbi okok miatt kerülhet sor:

 • rendszeres karbantartás
 • Vis Maior Esemény bekövetkezése miatt
 • a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági (így különösen terrorista-elhárítás, kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem) érdekeinek védelmében a jogszabályok által előírt módon.

5.2.3. Amennyiben a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre vagy a  szünetelés oka mindkét Fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés időtartama alatt az Előfizető a szünetelés időtartamára vonatkozó Szolgáltatási Díj fizetésére nem köteles.

5.2.4.  A rendszeres karbantartás nem minősül a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatti szünetelésnek (így a vállalt rendelkezésre állási időt sem csökkenti).

5.2.5. Szolgáltató a Szolgáltatások korlátozására, illetve a Szolgáltatások minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére (ideértve a hozzáférés teljes megtagadását is) az Előfizető egyidejűleg postai úton vagy e-mailben történő értesítésével az alábbi esetekben jogosult:

 • az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató szervereinek, hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha indokolatlanul nagy terheléssel veszélyezteti más szolgáltatások működését
 • az Előfizető a Szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, ingyenesen átengedi, vagy a szolgáltatáson olyan tartalma tesz közzé, amely nem szolgáltatás megrendelésekor megadott megrendelői adatokhoz kapcsolódik, tehát viszonteladást vagy továbbértékesítést valósít meg
 • Előfizetőnek határidőn túli (a szolgáltatás számláján vagy díjbekérő számláján megjelölt fizetési határidő) díjtartozása van, és az Előfizető a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a Szolgáltatónak nem adott a teljes esedékes és ki nem fizetett Szolgáltatási Díj összegének erejéig óvadékként készpénzt
 • Szolgáltatót a korlátozásra jogszabály vagy hatósági határozat kötelezi
 • Megrendelő tárhelyén olyan tartalmakat oszt meg, melyek szerzői jogot sértenek, vagy azt elősegítik, és a megosztással bármilyen módon kárt okoznak a művek szerzőinek. Ide értendő például: torrent megosztás, linkek megosztása vagy cserélése, linkcserélő fórum vagy oldal üzemeltetése, torrent letöltő üzemeltetése,

5.2.6. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a korlátozást haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzést követő munkanap folyamán megszüntesse, ha az Előfizető a korlátozás okát megszünteti vagy a korlátozás okának megszüntetéséről Előfizető hitelt érdemlő módon értesíti a Szolgáltatót, vagy ha a korlátozást elrendelő jogszabály vagy hatóság ekként rendelkezik.

5.2.7. A korlátozás (ideértve a fizikai hozzáférés teljes megtagadását is) az Előfizető díjfizetési kötelezettségét nem érinti.

5.3. Hibaelhárítás, karbantartás

5.3.1. Az Előfizető a Szolgáltatásban észlelt hibát e-mailben bejelentheti a Szolgáltatónak.

5.3.2. A bejelentett hibát Szolgáltató a haladéktalanul rögzíti és nyilvántartásba veszi.

5.3.3. Szolgáltató nyilvántartásának tartalmaznia kell:

 • a hibabejelentés kézhezvételének időpontját (év, hó, nap, óra)
 • a hiba okát
 • a hiba elhárításának módját és időpontját (év, hó, nap, óra)
 • az Előfizető értesítésének módja és időpontja.

5.3.4. A hiba nyilvántartásba vételét követően Szolgáltató haladéktalanul megkezdi a hiba behatárolását és annak eredményéről Előfizetőnek az alábbi tájékoztatást adhatja:

 • a hiba a hibabehatároló eljárás tartalma alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba az Előfizető érdekkörébe tartozó okból merült fel
 • a hiba valósnak bizonyult és a Szolgáltató a hiba kijavítását a megkezdte

5.3.5. Szolgáltató a hibabehatároló eljárás során valósnak bizonyult hibákat, amelyek Szolgáltató érdekkörében merültek fel legfeljebb a nyilvántartásba vételtől számított 5 munkanapon belül kijavítja.

5.3.6. Szolgáltató a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon rögzíti és a nyilvántartásba vételtől számított 1 évig megőrzi az adatkezelési szabályok betartásával.

5.3.7. A rendszeres karbantartás miatti szünetelésre (vagy korlátozásra) a Szolgáltató érdekkörébe tartozó hardver vagy szoftver karbantartása, felújítása, cseréje vagy átalakítása miatt kerülhet sor, amennyiben szünetelést nem igénylő más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre. A szüneteléssel járó karbantartási munkálatokról Szolgáltató a szünetelést legalább 1 munkanappal megelőzően előzetesen e-mailben értesíti Előfizetőt.

5.3.8. A rendszeres karbantartás alkalmanként 12 óránál nem lehet hosszabb és a rendszeres karbantartások hossza egy hónapban nem haladhatja meg a 24 órát

6. Díjfizetés

6.1. Fizetési módok

6.1.1. A Szolgáltatás igénybevételéért Előfizető – választása szerinti időszakra – előre díjfizetésre köteles. Az Előfizető által fizetendő díjak összegét a Szolgáltatás pontos tartalma határozza meg a Szolgáltató által közzétett mindenkori Díjszabás alapján. Az esetleges egyszeri díjakat Szolgáltató azok felmerülését követő következő díjbekérőben számlázza ki Előfizetőnek.

6.1.2. Szolgáltató a számlázási időszak kezdete előtt legalább 10 nappal Előfizető részére az esedékes díjról díjbekérőt (proforma számlát) állít ki.

6.1.3. Előfizető az esedékes díjat az alábbiak szerint köteles megfizetni a díjbekérőn szereplő fizetési határidőig:

 • Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással,
 • bankkártyás fizetéssel,
 • Előfizető külön igénybejelentése alapján készpénzben,
 • Szolgáltató által esetlegesen elérhetővé tett egyéb fizetési módokon.


6.1.4. A kifizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor az a Szolgáltatónál a számla szerinti pénznemben teljes összegben jóváírásra kerül. Szolgáltató ezzel egy időben az Előfizető számára a díjbekérőt felváltó hiteles elektronikus számlát állít ki.

6.1.5. Előfizető akkor is köteles az esedékes rendszeres díjat határidőben megfizetni, ha e határidőig a vonatkozó díjbekérőt nem kapta meg; köteles azonban ilyenkor haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.

6.1.6. Automata bankkártyás fizetés vagy bankkártya regisztráció. Ha Előfizető a megrendelés során vagy később egy fizetés alkalmával bankkártyás fizetési módot használ, bizonyos esetekben az automata bankkártyás fizetés elérhetővé válhat. Automata bankkártyás fizetés esetén a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül egyenlíthetőek ki az esedékes díjbekérők. Ennek feltétele, hogy Előfizető a Szolgáltató felületén nyilatkozik arról, hogy automata bankkártyás fizetést kíván igénybe venni. Szolgáltató nem kezel és nem tárol teljes bankkártyaadatokat, egyedi azonosító generálódik a fizetéskor, ez alapján és a bankkártya társaságok által engedélyezett részleges kártyaszám alapján azonosítja Szolgáltató a bankkártyát. A bankkártya adatokat Szolgáltató bankkártyás fizetési partnere tárolja, a kártyatársaságok által előírt szigorú biztonsági előírások szerint. Automata bankkártyás fizetés esetén Előfizető az első fizetés alkalmával hozzájárul, hogy Szolgáltató ismétlődő fizetést kezdeményezzen a jövőben esedékes díjakra, és ezek esedékességekor a bankkártyához tartozó bankszámlaszámot az előfizetési díjjal megterhelje.

Az Automata bankkártyás fizetéshez való hozzájárulás és a regisztrált bankkártya bármikor törölhető az Előfizetőnek a Szolgáltatóhoz címzett (info@webfeszek.hu), e-mailben küldött erre irányuló kifejezett nyilatkozata alapján.

Automata bankkártyás fizetés esetén a díj az esedékesség (fizetési határidő) előtt 2 nappal kerül levonásra. Sikertelen bankkártya-terhelés esetén Szolgáltató legfeljebb 2 további alkalommal kezdeményezi a bankkártyás fizetést azonos díjbekérő vonatkozásában. Három sikertelen terhelési kísérlet után Szolgáltató felfüggeszti a bankkártya további terhelését.

6.2. Fizetési késedelem, fizetési haladék, díjvisszatérítés

6.2.1. Előfizető késedelmes fizetés esetén késedelmi kamat fizetésére köteles, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 8%-kal növelt összege. Amennyiben a Szerződés gazdálkodó szervezetek között jött létre, a számlában szereplő fizetési határidő elmulasztása esetén a késedelmi kamaton kívül a Díjfizetésre kötelezett köteles negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget megfizetni.

6.2.2. Ha Előfizető a Szerződés alapján Szolgáltatónak fizetendő díjakkal a Szolgáltató emailben vagy írásban megküldött fizetési felszólítása ellenére 8 napot meghaladó késedelembe esik, úgy Szolgáltató az első fizetési felszólítást követő 7. naptól kezdve jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni vagy korlátozni. A díjak fizetésére Előfizető a felfüggesztés vagy korlátozás időtartama alatt is teljes körűen köteles.

6.2.3. Előfizető legfeljebb naptári félévente egy alkalommal jogosult legfeljebb 15 napos fizetési haladékot igényelni. A fizetési késedelemre vonatkozó rendelkezések kizárólag akkor nem alkalmazandók, ha a fizetés esedékességéig Szolgáltató jóváhagyta Előfizető fizetési haladék iránti kérelmét.

6.2.4. Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő hiteles elektronikus számlát állít ki a díjról. Előfizető tudomásul veszi és elfogadja, hogy papír alapú számlát Szolgáltató nem állít ki.

6.2.5. Azokban az esetekben, amikor Előfizető díjvisszatérítésre jogosult, kérésére Szolgáltató az érintett számla kiegyenlítésekor használt fizetési módon és pénznemben végzi a visszatérítést. Szolgáltató Előfizető jelzését követően – felmerülő saját költségeinek vagy egyéb kezelési költsége levonása után – 14 napon belül végrehajtja a visszatérítést. A visszatérítés végrehajtásáról Előfizető emailben értesítést kap. A felmerülő kezelési költségről Szolgáltató számlát állít ki.

7. Szerződés módosítása

7.1. Előfizető általi módosítás

7.1.1. Előfizető az Online ügyfélkapu felületen jogosult az általa igénybe vett Szolgáltatással kapcsolatos technikai paramétereket önállóan módosítani. Bizonyos módosításoknak feltétele, hogy Előfizetőnek ne legyen lejárt díjtartozása. Szolgáltató a változtatást csak akkor jogosult megtagadni, ha a módosított Szolgáltatás nyújtásához nem áll rendelkezésére megfelelő kapacitása vagy ha a módosítás végrehajtása esetén a Szolgáltatás nyújtásához szükséges műszaki feltételek nem teljesülnének (hibás konfiguráció).

7.1.2. Az igénybe vett Szolgáltatások bővítése esetén a módosítás hatályba lépésének feltétele, hogy Előfizető a kapcsolódó díjtöbblet aktuális számlázási időszakra eső időarányos részét a Szolgáltató részére megfizesse. Az igénybe vett Szolgáltatások csökkentése esetén Előfizető díjvisszatérítésre nem jogosult.

7.2. Szolgáltató általi módosítás

7.2.1. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatásra vonatkozó Díjszabást a piaci viszonyoknak és az általa igénybe vett közreműködők Díjszabásának figyelembevételével rendszeresen felülvizsgálni és szükség esetén módosítani. Szolgáltató a Díjszabás módosításáról annak hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően köteles írásban vagy emailben értesíteni Előfizetőt. A módosítás a már folyamatban lévő, díjfizetéssel már rendezett tárgyidőszakban fizetendő díjakat nem érinti.

7.2.2. Szolgáltató továbbá indokolt esetben igényelheti a Szerződés feltételeinek módosítását. Ez esetben a módosított szerződésszöveget (illetve a módosított szerződésre mutató hivatkozást) a Szolgáltató köteles az Előfizetőnek a módosítás hatályba lépését legalább 30 nappal megelőzően írásban vagy email útján elküldeni. Ha Előfizető a Szerződést a Szolgáltató módosítási javaslatának elküldését követő 15 napon belül nem mondja fel rendes felmondással, úgy a Szolgáltató módosítási javaslata az Előfizető részéről elfogadottnak minősül.

7.3. Módosítás közös megegyezéssel

7.3.1. A Szerződés bármilyen egyéb módosítása csak közös megegyezés alapján, írásban érvényes.

7.3.2. Amennyiben Előfizető olyan szerződésmódosításhoz kéri a Szolgáltató közreműködését, amelyet a Szolgáltató által biztosított online szolgáltatási felületen önállóan is megtehetne, a Szolgáltató jogosult a módosításért külön díjat felszámítani.

8. Szerződés megszűnése

8.1. A felmondás esetei

8.1.1 A Szerződést bármely Fél indokolás nélkül felmondhatja. Előfizetőnek lehetősége van a Szerződést azonnali hatállyal vagy az aktuális számlázási időszak utolsó napjára felmondani Előfizető általi felmondás esetén a felmondás érvényességének feltétele, hogy Előfizetőnek ne legyen lejárt díjtartozása vagy (előrefizetéses díjkonstrukció esetén) esedékes díjbekérője. A felmondási időszak végéig Szolgáltató köteles a Szolgáltatásokat nyújtani, Előfizető pedig a vonatkozó díjakat kifizetni. Szolgáltató a szerződést az aktuális, kifizetett számlázási időszak utolsó napjával mondhatja fel rendes felmondással.
8.1.2. A Szerződést bármely Fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik Fél a Szerződésből fakadó kötelezettségét súlyosan megsérti. Előfizető általi súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha Előfizető a Szerződés alapján igénybe vett Szolgáltatásokért járó ellenérték megfizetésével 14 napon túli késedelembe esik. Ebben az esetben Szolgáltató a késedelemmel érintett 15. napon azonnali hatállyal felmondja a Szerződést, az Előfizető hozzáférését a rendszerhez megszüntetheti és az Előfizető rendelkezésére bocsátott tárhelyen tárolt adatokat vissza nem állítható módon azonnal törölheti.

8.2. A felmondás követelményei

8.2.1. A Szerződés felmondása írásban, e-mailben vagy a Szolgáltatás vonatkozó felületén tehető meg. Előfizető a Szerződés felmondására kizárólag akkor jogosult, ha nincs fennálló díjtartozása.

8.2.2. Az Előfizető a Szerződés megszűnéséig köteles a Szolgáltatás keretében általa feltöltött programokat és adatokat eltávolítani. A Szerződés megszűnésekor az ilyen programok és adatok automatikusan törlésre kerülnek.

9. Kapcsolattartás és együttműködés

9.1. Felek az e-mailt hivatalos írásos formának fogadják el egymás közötti kommunikációjukban. Az értesítés hivatalos módja az email. Szolgáltató minden közleményét, értesítését e-mailben küldi az Előfizetőnek.

9.2. Előfizető és Szolgáltató köteles együttműködni, ennek során Szerződés teljesülésével kapcsolatos minden lényeges körülményről kötelesek a másik Felet haladéktalanul írásban tájékoztatni.

9.3. Előfizető a Szolgáltatás megrendelése és igénybevétele során köteles valós adatokat megadni. Előfizető felelős a kapcsolattartói adatai naprakészen tartásáért, amennyiben változás áll be valamely adatban, köteles 15 napon belül az erre rendelkezésre álló online felületen frissíteni a megváltozott adatokat. Szolgáltató jogosult a megadott adatokat ellenőrizni, valamint belátása szerint további azonosító adatokat, illetve dokumentumokat bekérni Előfizetőtől. Ilyen irányú felhívás Előfizető általi elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni, korlátozni, vagy a Szolgáltatás elindítását megtagadni.

9.4. Előfizető az erre a célra rendelt online szolgáltatási felületen jogosult az általa megadott értesítési címeket megváltoztatni. Szolgáltató az Előfizető 8 nappal előre történő írásbeli értesítése mellett jogosult a megadott értesítési címeket megváltoztatni. Előfizető köteles a kapcsolattartásra olyan magán email címet megadni, amelyet nem a Szolgáltatás keretében osztanak ki számra és a Szolgáltatás esetleges korlátozása, vagy megszűnése esetén is elérhető.

9.5. Szolgáltató az Előfizetőt a kapcsolattartás során megadott email cím alapján azonosítja, így Előfizető a kapcsolattartás során köteles a kapcsolattartás céljára megadott email címének segítségével felvenni Szolgáltatóval a kapcsolatot.

9.6. Azokban az esetekben, ahol a Szerződés e-mailben történő közlést tesz lehetővé az email-üzenet kézbesítettnek minősül az elküldést követő 2. munkanapon, kivéve, ha az üzenet kézbesítésének meghiúsulását hibaüzenet jelezte vissza a küldő Fél felé.

9.7. Sürgős intézkedés szükségessége esetén Szolgáltató megkísérli felvenni a kapcsolatot Előfizetővel az Előfizető által megadott elérhetőségeken. Ha Előfizető nem elérhető, úgy Szolgáltató – az Előfizető érdekeit is figyelembe véve – saját belátása szerint jár el, ennek keretében megteheti a szükségessé váló intézkedéseket. Ilyen esetben ezen intézkedésekre tekintettel Szolgáltató anyagi felelősséggel nem tartozik. Szolgáltató egyéb esetekben kizárólag Előfizető felhatalmazása esetén módosít vagy töröl Előfizető által feltöltött adatot.

9.8. Előfizető a Szolgáltatást harmadik személyekre át nem ruházhatja Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül. E kötelezettség megszegése Előfizető súlyos szerződésszegésének minősül.

9.9. Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató egyes esetekben (pl. e-mailes támogatáskérés esetén) az eljáró személy személyes adatait igényelheti és ellenőrizheti, és az igényelt (támogatási stb.) szolgáltatás nyújtását a sikeres azonosítástól teheti függővé.

9.10. Szolgáltató jogosult az eszközei és hálózata biztonsága érdekében rendszereit felügyelni, indokolt esetben saját hálózata, az Előfizető és mások hálózata védelme érdekében rendkívüli és azonnali intézkedéseket foganatosíthat; ilyen esetben Előfizető az ezzel járó esetleges Szolgáltatáskorlátozás vagy egyéb kár esetén Szolgáltatóval szemben kárigényt nem érvényesíthet.

9.11. Szolgáltató együttműködik az eljáró hatóságokkal, bíróságokkal bármilyen jogsértés felderítése érdekében; ennek keretében Szolgáltató eleget tesz különösen az ilyen hatóságok vagy bíróságok esetleges adatszolgáltatási felhívásának. Ilyen esetben Előfizető kárigényt nem érvényesíthet.

10. Adatkezelés

10.1. Felelősség az átvitt, illetve tárolt adattartalomért

10.1.1. Szolgáltató az általa vagy szervereinek és hálózatának igénybevételével továbbított közlést és adatot kizárólag a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben, valamint hírlevél küldése céljából ismerheti meg. Ha Szolgáltatónak a Szerződés teljesítése során közlés vagy bármilyen személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére – ide nem értve a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint a titkos információgyűjtésre jogosult szervezeteket, valamint a bíróságot – nem teheti lehetővé.

10.1.2. A Szolgáltatás igénybevétele során az Előfizető által a Szolgáltató eszközein/hálózatán vagy szerverén átvitt tárolt adatok tartalmáért Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget. Amennyiben harmadik személy a Szolgáltató ellen eljárást kezdeményez az Előfizető által a Szolgáltató eszközein tárolt adatok tartalma miatt, úgy Előfizető köteles Szolgáltató helyébe lépni az eljárás során, ha pedig ez nem lehetséges, úgy köteles viselni az eljárás költségeit, ideértve az eljárás eredményeként megállapított díjakat, büntetéseket.

10.1.3. Szolgáltató az Internet működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, és harmadik fél által okozott üzemzavarért semmilyen felelősséget nem vállal.

10.1.4.  Szolgáltató a szerverein elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról kiegészítő szolgáltatás keretén belül ingyenesen, rendszeres időközönként biztonsági mentést készít, illetve mindent megtesz az Előfizető adatainak védelme érdekében. Azonban a szervereken elhelyezett adatok teljes biztonságát nem tudja szavatolni. Szolgáltató az esetleges adatvesztésből eredő károkért felelősséget – tekintettel ezen kiegészítő szolgáltatása ingyenességére – nem vállal, és felhívja Előfizető figyelmét a szerveren tárolt állományok rendszeres, saját eszközökön történő mentésének fontosságára.

10.1.5.  Szolgáltatót nem terheli a felelősség abban az esetben sem, ha Előfizető, illetőleg Előfizető alkalmazottai nem szakszerűen, nem a műszaki és szakmai előírásoknak megfelelően kezelik Szolgáltató által nyújtott vagy használatra átengedett Szolgáltatásokat.

10.1.6.  Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató szerverein futtatott szoftverek által (például tőzsdei rendszerek, FOREX szoftverek vagy bankkártyás fizetés) generált vagy elmaradt bármilyen pénzügyi tranzakció illetve a tranzakciókból származó veszteség kizárólag Megrendelőt terheli még abban az esetben is, ha Szolgáltató jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban hibát követett el. Szolgáltató kifejezetten felhívja Megrendelő figyelmét, hogy egyes szoftverek kifejezetten nagy pénzügyi veszteséget generálhatnak!

10.2.  Az Előfizető személyes adatainak kezelése

10.2.1. Szolgáltató az írásbeli Előfizetői Szerződést kötő Előfizetőről a 4.1.2 pontban meghatározott adatokon túlmenően a következő adatokat tárolja:

 • kapcsolattartó neve, beosztása (amennyiben ilyet Előfizető Szolgáltató számára megad)
 • forgalmazási és számlázási adatok
 • egyéb, a szolgáltatások kiépítéséhez vagy nyújtásához feltétlenül szükséges adatok

10.2.2.  Szolgáltató a tárolt személyes adatokat az Előfizetői Szerződés megszűnésétől számított minimum 1 évig, díjtartozás vagy a Szolgáltatás megfelelő teljesítésére vonatkozó panasz esetén a számla esedékessé válásától, illetve a vitatott teljesítési időponttól számított minimum egy évig kezeli. Ezen időpontot követően Szolgáltató az Előfizetőre vonatkozó minden személyes adatot törölhet.   Szolgáltató minden más, személyes adatnak nem minősülő adatot az Előfizető eltérő rendelkezése hiányában üzletszerzési célból továbbra is tárolja, azokat azonban harmadik személy részére nem adhatja át.

10.2.3.  Szolgáltató kijelenti, hogy Előfizető személyes adatait kizárólag a Szolgáltatások nyújtása végett, valamint a Szolgáltatás díjának számlázása céljából kezeli.

10.2.4.  Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtása során birtokába kerülő valamennyi személyes adatot, közleményt, információt bizalmasan kezeli, azt csak törvényben biztosított felhatalmazás, illetve Előfizető erre vonatkozó hozzájárulása esetén adja át harmadik személyeknek vagy kezeli az eredeti céltól eltérő célra.

10.2.5.  Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját Szolgáltatóval azonos módon terheli.

10.2.6.  Előfizető tudomásul veszi, hogy a 10.2.1 pontban meghatározott személyes adatokon túl Szolgáltató nem tárol egyéb személyes adatot Előfizetőről, azonban egyes Szolgáltatások keretében Előfizetőnek lehetősége van ilyen adatokat tárolni és továbbítani Szolgáltató eszközein. Előfizető kijelenti, hogy ha Személyes adatokat tárol egy Szolgáltatás keretében Szolgáltató hardver eszközein, annak biztonságáért és törvényes felhasználásáért kizárólag maga felel úgy, ahogyan bármely más adat tárolásáért és továbbításáért a 10.1.2 pont szerint.

10.3.  Személyes adatok biztonsága

10.3.1. Szolgáltató köteles Előfizető személyes adatait a személyes adatok kezeléséről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvények és kormányrendelet betartásával kezelni.

10.3.2. Szolgáltató köteles az Előfizető személyes adatainak kezelésének műszaki biztonságát biztosítani, és műszaki intézkedésekkel meggátolni azt, hogy a személyes adatokhoz illetéktelen személyek hozzáférhessenek.

10.3.3.  Szolgáltató vállalja, hogy az Előfizetőket tartalmazó adatbázisát olyan rendszeren tárolja, amely a felhasználók egyedi azonosítását megköveteli, és biztosítja, hogy az abban foglalt adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá.

10.3.4.  Előfizető tudomásul veszi, hogy szolgáltató az előző pontokban leírt biztonsági intézkedések elvégzése ellenére nem felelős a személyes adatok harmadik félhez kerülésében előre nem látható okok, szándékos rongálás, illetéktelen rendszerbehatolás, környezeti katasztrófa stb. esetében. Ilyen esetekben Előfizető kártérítési igénnyel nem élhet.

11. Vegyes rendelkezések

11.1. Fent nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk. vonatkozó paragrafusainak hatályát elfogadják, és jogvita esetén elismerik a területileg illetékes bíróság illetékességét.

11.2. Jelen ÁSZF 2017. július 14. napjától hatályos.